КАРАКИКАРАМ

КАРАКОЛОВ

Найдено 1 определение:

КАРАКОЛОВ

Райчо Кирчев (p. 24 сент. 1898) – болг. философ-марксист, зам. директора Ин-та философии Болг. АН (с 1960). Член БКП с 1922. Окончил Ин-т красной профессуры в Ленинграде. С 1945 по 1950 – проф. Центр. парт. школы при ЦК БКП, в 1954–61 – зав. кафедрой диалектич. и историч. материализма в Софийском ун-те. Разрабатывает вопросы диалектич. материализма, истории марксистской философии, исследует теоретич. наследие Благоева. Соч.: Философските възгледи на Димитър Благоев, "Философска мисъл", 1949, No 2; Димитър Благоев за държавата, революцията и диктатурата на пролетариата, в сб.: Въпроси на марксическата теория в трудовете на Димитър Благоев, С., 1955; Въпроси на историческия материализъм в трудовете на Димитър Благоев, "Изв. на икономическия ин-т", 1956, т. 11, кн. 1–2. С. Михайлов. НРБ.

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Философская Энциклопедия. В 5-х т.

Найдено схем по теме КАРАКОЛОВ — 0

Найдено научныех статей по теме КАРАКОЛОВ — 0

Найдено книг по теме КАРАКОЛОВ — 0

Найдено презентаций по теме КАРАКОЛОВ — 0

Найдено рефератов по теме КАРАКОЛОВ — 0